rolleigrafie.nl

Geachte lezer,

Teksten, foto’s en andere illustraties op rolleigrafie.nl zijn beschermd door auteursrecht. Behalve het gebruik dat is toegestaan bij de wet, mag u beschermd materiaal niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht. Soms is het duidelijk wie dat is, in andere gevallen is de rechthebbende moeilijk te achterhalen. Neem voor inlichtingen betreffende de inhoud van deze site contact op met de beheerder via onderstaande ‘contact’ link.

Met vriendelijke groeten,
Ferdi Stutterheim.